Ajankohtaista

Olet täällä

Biokaasusta ja ravinteiden kierrätyksestä kattavasti tietoa

biokaasulaitos.

Suositussa Biokaasua ja ravinteita kannattavasti? -webinaarisarjassa keskusteltiin laajasti biokaasun tuotannosta ja ravinteiden kierrosta neljässä osassa 24.11–15.12.2021.

Biometaanin tuotanto on monikertainen vuonna 2025

biokaasulaitos, traktori ja pelto taustalla.

Biometaanin ja biokaasun tuotantokapasiteetti on kasvussa. Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n arvion mukaan uutta tuotantokapasiteettia on käytössä vuonna 2025 noin 330 GWh, josta 82 prosenttia olisi biometaanin tuotantoa. Investointiuutisten mukaan muutama nykyinen laitos laajennetaan sekä noin 25 uutta biokaasulaitosta rakennetaan eri puolelle Suomea. Nämä arviot eivät sisällä elpymis- ja palautumissuunnitelmasta tukea saaneita hankkeita.

Ilmastopolitiikan suunnitelma lausunnolla 14.1.2022 asti

Ilmastosuunnitelman lähtökohtana ilmastolaki, vuoden 2017 suunnitelma ja EU:n komission ehdottama kiristynyt päästövähennystavoite vuodelle 2030

Poimintoja

  • Ilmastosuunnitelma koskee ns. taakanjakosektoria: liikenteen, maatalouden, rakennusten erillislämmityksen, työkoneiden, jätehuollon ja F-kaasujen päästöt sekä päästökaupan ulkopuolisen teollisuuden ja muun energiankäytön päästöjä
  • Ilmastosuunnitelma ei koske päästökauppaa eikä maankäyttösektoria

Biokaasu on kiertotalouden keino ja keskeinen tavoite

Biokaasu on kiistaton, mutta ristiriitaisesti sovellettu kiertotalouden edistämispolku

Kuva: Maarit Kari

Biotalouspäivillä marraskuun lopulla käsiteltiin biojalostamoja ja kiertotaloutta mm. hiilen, ravinteiden, talouden ja politiikan näkökulmasta. Tilaisuus oli niin monipuolinen ja runsassisältöinen, että se ansaitsee poimintoja myös niille, jotka eivät olleet mukana. Tämä tiivistys on laadittu tilaisuudesta saatujen materiaalien perusteella.

Ravinnekierto 2030 tähtää hävikin minimointiin

Ravinnehävikin minimointi vähentää päästöjä veteen ja ilmaan sekä luo ansaintamahdollisuuksia

Ravinnekierto 2030 julkilausuma painottaa ravinnehävikkiä, biomassojen käytön lisäämistä ja kierrätyslannoitteiden tuotannon lisäämistä

Poimintoja 

  • Allekirjoittajat sitoutuvat omalta osaltaan vähentämään ravinnehävikkiä ja edistämään ravinteiden kierrätystä Suomessa
  • Kierrätysravinteiden läpimurtoa ei ole vielä tapahtunut ja ravinteet keskittyvät yhä alueellisesti

Vuoden energianerokkaat palkittiin

Kuva: Energiatehokkuussopimukset 2017 -2025-kanavan kuvakaappaus Vatajankoski Oy:n esittelyvideosta

Selvitys jakeluvelvoitteen vaikutuksista

Jakeluvelvoite laajenee, selvitetty mm. vaikutuksia päästövähenemään, polttoaineiden saatavuuteen ja hintaan 

Poimintoja

  • Jakeluvelvoite nousee 30 %:in vuoteen 2030 mennessä, selvitetty myös 34 % ja 40 %:n vaihtoehtoja (tämänhetkinen jakeluvelvoite 18 %)
  • 30 % jakeluvelvoite vähentäisi päästöjä n. 2 milj CO2ekv tn nykytilasta, korotetut osuudet 0,3-0,4 ja 0,8 ja 1 Milj CO2 ekv tn lisää
  • saatavuuden vaikeutuessa tikettikaupan merkitys kasvaa - velvoitteen ylittävän osuuden voi myydä toiselle jakelijalle 

Rahoitusta haussa pk-yrityksille ravinteiden kierrätyksen investointeihin

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmasta (RKKO) on haettavissa tukea ravinnekierrätys- ja hiilensidontainvestointeihin. Kokeiluohjelman tavoitteena on tukea ravinteiden kierrätykseen liittyvien uusien teknologioiden kehittämistä ja käyttöönottoa, kertoo Anja Norja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.

Energian alkuperätakuu laajenee

Laki alkuperätakuusta laajenee koskemaan myös mm. kaasua ja vetyä sekä lämmitystä ja jäähdytystä

Poimintoja

  • Lain tarkoitus on auttaa kuluttajaa varmistamaan käyttämänsä energian alkuperän ja uusiutuvuuden

  • Myös ydinvoimalla tuotettu sähkö sekä hukkalämpö ja -kylmä tulevat sääntelyn piiriin

  • Laki astuu voimaan 3.12.2021, sähkön osalta vuonna 2021 tuotetulle sähkölle myönnetään kuitenkin alkuperätakuut vielä kumotun lain mukaisesti

Ravinteiden kierrätyksen kehittäjiä tuetaan rahoituksen hakemisessa

Ravinteiden kierrätys ja biokaasun tuotanto tuovat elinvoimaa ja liiketoimintamahdollisuuksia. Uusia innovaatioita ravinteiden kierrätykseen syntyy jatkuvasti, mutta niiden toteuttamiseksi tarvitaan rahoitusta, tietoa ja yhteistyötä.

Pk-yrityksiä tuetaan lannan ja biomassojen prosessoimiseksi ravinne- ja energiatuotteiksi Maatalouden ravinteet ja energia käyttöön (MARIKA) -hankkeessa.

Sivut