Energia- ja kiertotaloustuet yrityksille

Olet täällä

Etsi sopiva rahoituslähde

Biotalouden rahoituslähteet

 

Investointituet energiayrittäjälle

Energiayrittäjyyden tunnetuin muoto on lämpöyrittäjyys, joka perinteisesti rajataan hakkeella, pelletillä tai muulla kiinteällä polttoaineella tuotettavan lämpimän veden tai höyryn tuottamiseen asiakkaalle. Energiayrittäjä voi tuottaa energiaa myös esimerkiksi biokaasulla, aurinkoenergialla ja pienvesivoimalla. Myös uusiutuvan kiinteän polttoaineen tuottajat on nähtävä energiayrittäjinä, koska he ovat oleellinen ja tärkeä osa tuotantoketjua.

Ohjeita ja lisätietoa uusiutuvalla energialla toteutettavien energiayrittäjyysinvestointien rahoitukseen:

Neuvoa kannattaa kysyä myös suoraan oman alueen ELY-keskuksesta, Metsäkeskuksista tai ProAgrialta sekä paikallisten energiahankkeiden asiantuntijoilta.

Suurempien kaupunkien taajama-alueet on yleensä rajattu tuen ulkopuolelle. Tuettavan yrityksen on sijaittava maaseutualueella, mutta kohde, jossa energiaa tuotetaan, voi silti sijaita näillä maaseuturahoituksen ulkopuolelle rajatuilla taajama-alueilla.

 

Maaseuturahasto

Maaseudun kehittämistä rahoitetaan Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto).  Maaseuturahaston varoja myönnetään Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman ja Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelman kautta. Ohjelman rahoituksen hyödyntämisessä neuvovat käytännössä kuntien maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueet, ELY-keskukset ja paikalliset Leader-ryhmät, jotka myöntävät rahoitusta omien kehittämispainotustensa mukaisesti. Tuet maksetaan Maaseutuviraston kautta. (lähde: Ely-keskus)
Maaseuturahaston tuen suuruus on 20–35% yrityksen sijainnista ja koosta riippuen. 
 
 
 

Energiatuki

Yrityksen sijainnin, kokoluokan, tai jonkun muun syyn estäessä maaseuturahoituksen käytön on tukea mahdollista hakea työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) energiatuesta, joka myöntää tukea yritysten omien uusiutuvan energian investointitukien ohella myös energiayrittäjille. Tuen myöntämisestä vastaa Business Finland. 

Perustukitaso on 15%, mutta mm. aurinkoenergian ja biokaasun osalta käytetään korkeampia tukitasoja. 
 
Lue lisää Energiatuesta
 

 

Investointituet yrityksille

Tutustu UUTEEN JULKAISUUN Mistä on uusiutuvan energian investoinnit tehty. Tietoa 14 erilaisen uusiutuvan energian investoinnista, kustannusrakenteesta ja takaisinmaksuajasta. 

Yrityksille ja yhteisöille voidaan myöntää energiatukea investointi- ja kehittämishankkeisiin, kun ne edistävät uusiutuvan energian tuotantoa tai käyttöä, energian säästöä tai käytön tehostamista tai vähentävät energian tuotannon tai käytön ympäristöhaittoja. Erityisesti energiatuella edistetään uuden teknologian käyttöönottoa tai markkinoille saattamista.

Hakemukset tehdään Business Finlandin sähköisessä järjestelmässä Asiointipalvelussa. Tutustu energiatuen yleisiin ehtoihin

Katso myös Hakuohjeet. (Business Finland)

Investointikustannuksiltaan yli 5 miljoonan euron hankkeet sekä uutta teknologiaa sisältävät hankkeet käsitellään TEMin energiaosastolla.

 

Energiaselvitykset ja -katselmukset

Energiatehokkuussopimukset on keskeinen Energiatehokkuusdirektiiviä (2012/27/EU) toteuttava toiminta. Sopimuksen tehneet yrityksen voivat saada energiatehokkuusinvestointeihin kohdistuvan korkeamman tuen lisäksi tukea energiatehokkuutta parantaviin selvityksiin. Selvitys voi olla energiakatselmus, -selvitys tai analyysi, jolla on toimialakohtaisia sisältövaatimuksia. Tutustu energiasopimuksen tehneisiin yrityksiin ja päättyvän sopimuskauden toimialoihin.

  • kuntasektorin uusiutuvan energian katselmukset 60 %
  • kuntasektorin, mikroyritysten ja pk-yritysten energiakatselmukset 50 %
  • muut energiakatselmukset, -analyysit ja selvityshankkeet 40 %

 

Business Finlandin Innovaatioseteli

Innovaatiosetelillä voit ostaa uutta tietoa ja osaamista yritykselle. Setelin arvo on 6 200 € (5 000 € + alv). Sen voi käyttää innovaatiotoimintaan liittyvien asiantuntijapalvelujen hankintaan. Innovaatiosetelillä voi hankkia palveluita esimerkiksi innovaatiopalveluja tarjoavilta yrityksiltä, yliopistoilta, ammattikorkeakouluilta ja tutkimusorganisaatioilta. Innovaatiotoiminta tarkoittaa toimenpiteitä, joilla yritys kehittää tuotteitaan, palvelujaan tai prosessejaan, tai hankkii palveluna uutta innovaatiotoiminnassa tarvittavaa tietoa ja osaamista. Katso lisää Business Finlandin sivuilta. 

 

Uusi energiatehokkuussopimuskausi 2017-2025

Uusi sopimuskausi käynnistyy vuoden 2017 alusta. Kts. Energiatehokkuussopimukset 2017-2025.

Tutustu uuden sopimuskauden toimialoihin ja sopimuskauden vaihtumiseen liittyviin kysymyksiin.

Lisää tietoa energiatuesta löytyy TEMin internet-sivuilta.