Energiavarat ja hankinta

Olet täällä

Hanke kokoaa julkaisuja ja tietolähteitä kiertotaloudesta ja uusiutuvasta energiasta eri alueilta. Mikäli huomaat jonkin tärkeän tai uuden julkaisun puuttuvan, kerrothan siitä meille! Pidätämme oikeuden päivityksiin. 

Sektoreita yhdistäviä katsauksia ja selvityksiä

Hajautetun uusiutuvan energiantuotannon potentiaali, kannattavuus ja tulevaisuuden näkymät Suomessa. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 05/2017

Kestävyys

Hakkuutähteiden korjuu - muuttuuko typen saatavuus? Metsätieteen aikauskirja. 2009. 

Energiapuun korjuun ympäristövaikutukset, tutkimusraportti. Metla. 2008. 

Feedstock Supply Chain CO2-eq Emissions, Metsätehon katsaus nro 38. Metsäteho.fi. 2009. 

Hyvän metsänhoidon suositukset energiapuun korjuuseen ja kasvatukseen. Tapio. 2010. 

Moniulotteinen kestävyyden arviointikehikko puuenergian tuotannolle. Neljän eri puuenergian tuotantoketjun kestävyyden arviointi ja mallinnus. SYKE. 2012. 

Rehuohran elikaariarviointi. VTT. 2000. 

 

Metsä

Metsävaratieto VMI (Valtakunnan metsien inventointi)- tietoja vuodelta 2021 lähtien. Luke

Metsätoimialan aluetaloudellinen vaikuttavuus Etelä-Savossa. Tulevaisuusvisio 2020-luvulla.  LUT

Metsäbiomassan kustannustehokas käyttöPöyry

Tietoa metsistä, metsänhoidosta jne. Metsäkeskus

Metsähakkeen hankinta- ja toimituslogistiikan haasteet ja kehittämistarpeet. VTT tiedotteita 2564. 2010. 

Kokopuun korjuu nuorista metsistä, Metsätehon raportti 193. Metsäteho. 2006. 

Metsäteollisuuden puuperäiset jätteet & Metsäenergiapuu. Kalle Kärhä, Metsäteho, luento. 2009. (pdf 3677 kt) 

Biomassan energiakäyttö. Energiakongressi. 2014. 

Metsäbioenergian saatavuus energiantuotantoon eri markkinatilanteissa. Loppuraportti. Energiateollisuus. 2009. 

Suomen metsiin perustuva hyvinvointi 2015 – Katsaus Suomen metsäalan kehitykseen ja tulevaisuuden vaihtoehtoihin.  Metlan työraportteja 26. Metla. 2006. 

Energiapuun mittaus. Metla. 2008. 

Puupolttoaineiden saatavuus ja käyttö Suomessa vuonna 2020. TEM. 2009. 

Energiapuuta Etelä-Savosta -hanke: Metsänomistajakysely. Metla. 2010.

Energiapuuta Etelä-Savosta: tutkimusraportti. Lappeenrannan teknillinen yliopisto. 2010. 

 

Pelto

Peltobiomassat globaalina energianlähteenä, MTT:n verkkojulkaisu. MTT. 2009. 

Peltobiomassat tulevaisuuden energiaresurssina. MTT Raportti 44. MTT. 2012.

Pelloilta energiaa - opas ruokohelven käyttäjille. Motiva. 2009. 

Biokaasun ja peltoenergian tuotannon ja käytön ympäristövaikutukset. MMM

The Nordic Wood Biorefinery Conferense, NWBC. VTT. 2012. 

 

Järviruoko

Järeästi järviruo'osta pohjamutia myöten. Suomen ympäristökeskuksen julkaisuja. Syke. 2014. 

Suunnittelulla ja ruo'on hyötykäytöllä tehokkuutta rantojen hoitoon. Tuloksia ja kokemuksia VELHO-hankkeesta. Varsinais-Suomen ELY-keskus. 2014. s. 112.

Järviruo’on polttokoe Väkiparran tilan lämpölaitoksessa. Varsinais-Suomen ELY-keskus. 2014.

Suomessa käytettävien polttoaineiden ominaisuuksia. Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n julkais. 2016.

Potential and competitiveness of biomass as energy source in Central Baltic Sea region. Results and findings of the Pure Biomass project 2012 – 2013. Turku University of Applied Sciences. 2013.

JÄREÄ-henkkeessa v. 2013-2014 tehdyt biokaasutuskokeet. Itä-Suomen yliopisto. 2014.

Guidebook of reed business. COFREEN – Reed for bioenergy and construction. 2013.

Read up on Reed! Reed as energy resource in Estonia. Lounais-Suomen ympäristökeskus. 2007.

Järviruoon ja muiden energiakasvien ominaisuustietoja vertailutaulukossa. Tallinnan teknillinen yliopisto.

Järviruo’on soveltuvuus pienpolttoon 1. osa. Opinnäytetyö. Turun ammattikorkeakoulu, kone- ja tuotantotekniikka. 2007.

Järviruo’on soveltuvuus pienpolttoon 2. osa. Opinnäytetyö. Turun ammattikorkeakoulu, kone- ja tuotantotekniikka. 2007.
 

Raportti pelletöintikokeista Jämijärven Biottori Oy:ssä. 2007.

Raportti briketöintikokeista. Ruovikkostrategia-hanke testasi ruokobrikettien valmistamista Kuortaneen energiaosuuskunnassa ja Kapasity Oy:ssa. 2006.

Rapid assessment of energy biomass resources using aerial photographs from unmanned aerial vehicles. Pro gradu -tutkielma. Itä-Suomen yliopisto, Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta. 2013.

Järviruoon ja muiden energiakasvien ominaisuustietoja vertailutaulukossa. Tallinnan teknillinen yliopisto.

 
Järviruo'on bioenergian tuotantopotentiaalin testaus pilot-mittakaavassa. Yhteenveto MZYMES Oy:n kehittämän ETM-teknologian testausprojektin tuotoksista järviruo'on, sedimentin ja juurakon sekä kuitulietteen esikäsittelyssä. 2011.