Lupamenettely kevenee uusiutuvan energian tuotannossa

Olet täällä

Lakiluonnos lausunnolla; Uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyn sujuvoittamisesta

 

Poiminnot

  • Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyistä ja muista hallinnollisista menettelyistä.
  • Lailla toimeenpannaan RED II:n lupamenettelyjen organisointia ja kestoa koskevan 16 artiklan kansallinen täytäntöönpanoa mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla
  • Tavoitteena on sujuvoittaa uusiutuvan energian tuotantolaitoshankkeiden lupamenettelyitä ja muita hallinnollisia menettelyitä.
  • Sujuvoittaminen sähköisen asiointi yhden lupamenettelyviranomaisen kanssa.  Lisäksi huomioidaan kansalliset erityispiirteet ja laitoksen kokoluokka
  • Myös lupahakemuksen käsittelyajoille asetetaan määräaikoja.
  • Lupamenettelyn neuvontaa parannetaan
  • Lausuntoaikaa 4.9.2020 saakka
  • Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
  • Lausuntopyyntö kts. linkki

Lausuntopyynnön taustatiedot

Johdanto

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyistä ja muista hallinnollisista menettelyistä.

Tausta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyistä ja muista hallinnollisista menettelyistä. Ehdotetulla lailla pantaisiin täytäntöön uudelleenlaaditun uusiutuvan energian direktiivin (EU) 2018/2001, RED II, uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyjen organisointia ja kestoa koskeva sääntely.

Tavoitteet

Esityksen pääasiallinen tavoite on RED II:n lupamenettelyjen organisointia ja kestoa koskevan 16 artiklan kansallinen täytäntöönpano mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla. Esityksen tavoitteena on sujuvoittaa uusiutuvan energian tuotantolaitoshankkeiden lupamenettelyitä ja muita hallinnollisia menettelyitä mahdollistamalla hakijalle asiointi sähköisen järjestelmän (sähköinen yhteyspiste) kautta ja kattava neuvonta lupiin ja muihin hallinnollisiin menettelyihin liittyen. Tavoitteena on määritellä lain soveltamisala RED II:n asettamissa puitteissa siten, että kansalliset ominaispiirteet ja kehitystarpeet otetaan huomioon. Tavoitteena on myös sujuvoittaa ja tehostaa lupamenettelyitä ja muita hallinnollisia menettelyitä ilman, että niiden vaatimuksia tai sisältöjä muutetaan tai kansalaisten osallistumisoikeuksia ja -mahdollisuuksia heikennetään.

Lisäksi esityksen tavoitteena on parantaa neuvontaa. Esityksessä pyritään ottamaan huomioon eri kokoluokan tuotantolaitoshankkeiden kehittäjien tarpeet kokonaisvaltaisesti ja selkeyttämään hallinnollisten menettelyiden kokonaisuuden hahmottamista niin hankekehittäjien, kansalaisten tiedonsaannin ja osallistumisoikeuksien kuin viranomaisten näkökulmasta.

Ehdotetussa laissa nimettäisiin kansalliseksi yhteyspisteviranomaiseksi N.N. [valmistelun myöhemmässä vaiheessa määriteltävä alueellinen] Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yhteyspisteviranomaisen tehtäväksi säädettäisiin uusiutuvan energian direktiivissä yhteyspisteelle säädettyjen tehtävien hoitaminen sähköistä järjestelmää hyödyntäen. Laissa säädettäisiin myös yhteyspisteviranomaisen neuvontavelvollisuudesta uusiutuvan energian tuotantolaitoksiin liittyvien lupamenettelyjen ja muiden hallinnollisten menettelyjen osalta.

Lisäksi ehdotetussa laissa säädettäisiin sitovat määräajat voimalaitosten lupamenettelyille ja muille hallinnollisille hyväksymismenettelyille uusiutuvan energian direktiivin mukaisesti sekä määräaikojen laskentaa koskevat säännöt.

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 30 kesäkuuta 2021.

Liitteet:

LUONNOS HE uusiutuvan energian tuotantolaitoksien lupamenettelyistä_FI.pdf - Hallituksen esitysluonnos FI

LUONNOS HE uusiutuvan energian tuotantolaitoksien lupamenettelyistä_keskeiset ehdotukset ja lakiehdotus_SV.pdf - Ote hallituksen esitysluonnoksesta (keskeiset ehdotukset ja lakiehdotus) SV

RED II luvitustyöryhmän loppuraportti.pdf - RED II:n luvitustyöryhmän loppuraportti 15.7.2020

Aikataulu, vastausohjeet, valmistelijat

Aikataulu

Lausunto pyydetään toimittamaan lausuntopalvelu.fi-palvelun kautta työ-ja elinkeinoministeriölle viimeistään perjantaina 4.9.2020.

Ruotsinkielinen hallituksen esitysluonnos kokonaisuudessaan lisätään lausuntopalveluun käännöksen valmistuttua.

Vastausohjeet vastaanottajille

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi. Myös muut kuin alla Jakelu-kohdassa mainitus tahot voivat antaa lausunnon.

Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om(a)om.fi.

 

Huom! Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Valmistelijat

Lisätietoja asiasta antavat:

Erityisasiantuntija Inkeri Lilleberg, TEM,  puh. 050 472 0706 ja sähköposti inkeri.lilleberg(a)tem.fi (paikalla 3.-7.8. ja 24.8. alkaen),

Erityisasiantuntija Outi Vilén, TEM, puh. 050 475 7725 ja sähköposti outi.vilen(a)tem.fi,  (paikalla 13.8. alkaen) sekä

Teollisuusneuvos Pekka Grönlund, TEM, puh. 050 502 1235 ja sähköposti pekka.gronlund(a)tem.fi, (paikalla 7.8. asti ja 24.8. alkaen)

 

Tiedotteen toimitus; Maarit Kari