Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmaskenaario lukuina

Olet täällä

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman skenaariotarkastelussa turvemaan nurmiviljelyssä painavin rooli maataloussektorilla

Poimintoja

  • Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman toimenpiteillä 4,7 miljoonan t CO2-ekv:n suuruinen päästövähennyspotentiaali
  • Skenaariotarkastelu tuotettiin maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman valmistelun tueksi. Skenaario on aina tietynlainen oletus tulevaisuuden kehityksestä ja laskentamenetelmiä kehitetään jatkuvasti, joten tulosta voidaan pitää suuntaa antavana
  • noin 17 % suunnitelluista päästövähennyksistä muodostuisi turvepeltoihin kohdistetuista toimenpiteistä
  • Suurin päästövähenemäpotentiaali laskelmassa nurmella (-30 cm vedenpinta) ja ilmastokosteikoilla
  • *:lla merkitty graafeissa=paksutuirpeinen pelto

Tiedote. Julkaistu: 16.06.2022, 10:54

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman skenaariotarkastelun laskelmaraportti on julkaistu

Luonnonvarakeskus

Luonnonvarakeskuksen (Luke) skenaariotarkastelun mukaan maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman (MISU) luonnoksen toimenpiteillä saataisiin vuoteen 2035 mennessä 4,7 miljoonan hiilidioksidiekvivalenttitonnin suuruinen ilmastovaikutus. Näin ollen maankäyttösektori tuottaisi vuonna 2035 yhteensä noin 22,7 miljoonan hiilidioksidiekvivalenttitonnin suuruisen nettovaikutuksen.

"Skenaariotarkastelu tuotettiin maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman valmistelun tueksi. Skenaario on aina tietynlainen oletus tulevaisuuden kehityksestä ja laskentamenetelmiä kehitetään jatkuvasti, joten tulosta voidaan pitää suuntaa antavana”, kertoo Luonnonvarakeskuksen tutkija Paula Ollila. Maankäyttösektorin skenaariotyö on yhdenmukainen kansallisen ilmasto- ja energiastrategian ja keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman taustalaskelmien kanssa.

Skenaarioita ei ole laskettu uudelleen 25.5. julkaistun vuoden 2021 kasvihuonelaskennan pikaennakon tietojen pohjalta. Tämä johtuu siitä, että skenaarioiden täytyy perustua pitkän aikavälin tuloksiin eikä yksittäisen vuoden tietoon. Lisäksi metsien ja erityisesti männyn kasvun aleneman syitä ei ole vielä tiedossa, eikä niitä tämän vuoksi voida mallintaa skenaariolaskentoihin.

”Skenaariotarkastelunkin perusteella maankäyttösektorin toimilla saavutetaan hallituksen lisätoimille asettama vähintään 3 miljoonan hiilidioksidiekvivalenttitonnin suuruinen nettovaikutus vuoteen 2035 mennessä. Tämä kuitenkin tapahtuu vain, jos toimeenpanossa päästään pian eteenpäin," kommentoi maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman valmistelutyöryhmän puheenjohtaja, luonnonvaraneuvos Heikki Granholm.

Skenaariotarkastelun tulokset on jo julkaistu 3.5.2022 lausunnoilla olleessa Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmaluonnoksessa. Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma tulee olemaan osa ilmastolain mukaista suunnittelujärjestelmää.

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman mukainen skenaariotarkastelu vuoteen 2040 -raportti

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma (MISU)

Lisätietoja:

Paula Ollila, tutkija, Luonnonvarakeskus, puh. 0295 322003, etunimi.sukunimi@luke.fi

Heikki Granholm, luonnonvaraneuvos, maa- ja metsätalousministeriö, puh 0295 162130, etunimi.sukunimi@gov.fi

Poiminnot ja grafiikka (skeanaarioraportista): Maarit Kari, ProAgria Keskusten Liitto