Mitä huomioitava rahoitusta hakiessa? Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman kehittämisasiantuntija vastaa

Olet täällä

Kuvituskuvassa maaseutua, kaupunkia, kemiaa.

Usein kysytyt kysymykset Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmasta

Ravinteiden kierrätyksen edistämiseen on saatavilla rahoitusta Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmasta. Mitä rahoituksen hakijat kysyvät? Mitä hakijoiden on huomioitava ja muistettava ennen hakemuksen jättämistä? Tähän juttuun on koottu kompastuskiviä ja huomiota.

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmaan (RKKO) liittyen kysymyksiin vastaa kehittämisasiantuntija Anja Norja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta. RKKO:lla rahoitetaan biomassojen ravinteiden kierrätystä edistävää tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä niihin liittyviä investointeja valtakunnallisesti. Tavoitteena on biomassojen prosessoinnin, kierrätyslannoitevalmisteiden tuotannon ja tuotekehityksen, ravinteiden kierrätyksen logistiikan ja palveluratkaisujen edistäminen sekä korkean jalostusasteen tuotteiden kehittäminen biomassoista.

Kuka voi hakea tukea, pitääkö olla maatalouden alan yritys?

 • Rahoitus on suunnattu pääasiassa pk-yrityksille, mutta tutkimus- ja kehittämistoimintaan tukea voivat hakea myös julkis- ja yksityisoikeudelliset yhteisöt ja prosesseihin tai organisointiin liittyvään innovaatiotoimintaan myös suuryritykset yhdessä pk-yrityksen kanssa.
 • Tuotannollisen toiminnan aloittamiseen tarkoitettua investointitukea voivat hakea ainoastaan pk-yritykset.
 • Mitään toimialaa ei varsinaisesti rajata pois, kunhan hanke toteuttaa kokeiluohjelman tavoitteita (biomassojen ravinteiden prosessointi, kierrätyslannoitevalmisteiden tuotekehitys ja tuotanto, ravinteiden kierrätyksen logistiikka ja palveluratkaisut, korkean jalostusasteen tuotteiden kehittäminen biomassoista).

 

Mitkä raaka-aineet ovat sallittuja, voiko prosessoitava tuote olla esim. yhdyskuntalietettä?

 • Raaka-aineen tulee olla orgaaninen biomassa.
 • Puhdistamolietteen prosessointia ja ravinteiden erottamista koskeviin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin on mahdollista saada tukea YM:n RAKI-ohjelmasta https://ym.fi/ravinteidenkierratys

 

Kuvassa tiivistetty valintaperusteet, joista kriittisin on kokeiluohjelman tavoitteiden täyttyminen. Tutustu TKI-hankkeiden valintaperusteisiin (pdf) ja investointihankkeiden valintaperusteisiin (pdf). Kuva: Maarit Kari.

 

Mikä on pk-yritys?

 • Pienyrityksen liikevaihto on alle 10 M€ tai tase alle 10 M€ ja henkilöstö alle 50 hlö
 • Keskisuuren yrityksen liikevaihto on alle 50 M€ tai tase alle 43 M€ ja henkilöstö alle 250 hlö
 • Yrityksen kokoluokan määrittelyssä huomioitava myös mahdolliset omistusyhteys- tai sidosyritykset

 

Voiko hakea, jos ei ole vielä yritystä?

 • Tukihakemuksen voi jättää perustettavan yrityksen nimissä, mutta ennen rahoituspäätöstä on toimitettava yrityksen kaupparekisteriote ja yhtiöjärjestys.

 

Pitääkö kaikki luvat olla myönnettynä ennen kuin voi hakea rahoitusta?

 • VnA 382/2016, 20§: Jos hankkeen toteuttaminen edellyttää viranomaislupaa, tuen myöntämisen edellytyksenä on lainvoimaisen luvan esittäminen. Hakemuksen voi jättää, vaikka tarvittavia lupia ei vielä ole, mutta hankkeelle ei voi saada rahoituspäätöstä ennen kuin lainvoimainen ympäristö- ja rakennuslupa on toimitettu, mikäli hankkeen toiminta niitä vaatii. Muut mahdolliset viranomaisluvat on esitettävä viimeistään ennen tuen viimeisen erän maksamista.
 • Muista myös Uusiutuvan energian lupaneuvonta, joka auttaa energiahankkeissa. Lue lisää (ely-keskus.fi).

 

Voiko hankkeelle hakea muutakin rahoitusta ja saako mennä päällekkäin Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman (RKKO:n) rahoituksen kanssa?

 • Samaan hankkeeseen voi olla rahoitushakemus vireillä myös muista lähteistä, mutta samaan toimintaan ei rahoitusta voida myöntää kahdesta eri julkisesta lähteestä.

 

Kuinka tarkka hakemuksen tulee olla hakuhetkellä, esim. kustannusarvion suhteen?

 • Kustannusarvio kannattaa laatia ja kaikki mahdolliset hankkeeseen kuuluvat, kohtuulliset kustannukset huomioida mahdollisimman tarkasti jo ennen hakemuksen jättämistä. Hakemusta ja kustannusarviota voi tarkentaa myöhemmin, mutta haettavaa kokonaiskustannusta ei voida hakemuksen jättämisen jälkeen enää korottaa.
 • Kannattaa huomioida, että kokeiluohjelman rahoitusta koskee laki julkisista hankinnoista (1397/2016). Sen mukaan julkinen kilpailutus koskee hankkeita, jotka ovat saaneet tukea yli 50 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Tällöin kaikki yksittäiset yli 60 000 € tavara-, palvelu- ja suunnitteluhankinnat sekä yli 150 000 € rakennusurakat tulee kilpailuttaa Hilma-järjestelmää käyttäen www.hankintailmoitukset.fi.

 

Miten tukiprosentti määräytyy?

 • Tuotannollisen toiminnan aloittamiseen liittyvien investointi tukiprosentti on pienyrityksille 55 % ja keskisuurille yrityksille 45 % hyväksytyistä kustannuksista.
 • Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeiden tukiprosentti vaihtelee 15–80 % hanketyypin, hankkeen sisällön ja hakijan mukaan.
 • Ennen hakemista kannattaa olla yhteydessä ELY-keskukseen, jotta selvitetään yhdessä hankkeen tukitaso.

 

Mistä omarahoitusosuus voi koostua?

 • Yksityinen rahoitus voi olla hakijayrityksen tulorahoitusta, omistajien sijoituksia, lahjoituksia (säätiöt, yritykset) tai rahoituslaitoksen myöntämä luotto
 • Selvitys omarahoituksesta on annettava tukea haettaessa

 

Voiko yleis- ja toimintakustannuksiin kirjata tietyn prosenttiosuuden hakijayrityksen kustannuksista?

 • Ns. flat rate-menettely ei ole mahdollinen kokeiluohjelman rahoittamissa hankkeissa, vaan yleis- ja toimintakustannukset hyväksytään toteutuneiden, maksettujen ja kirjanpitoon vietyjen kulujen mukaisesti kuten muidenkin kustannuslajien kustannukset.

 

Lisätietoa Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmasta (ely-keskus.fi).

Maatalouden ravinteet ja energia käyttöön (MARIKA) -hankkeessa autetaan yrittäjiä eteenpäin sopivan rahoituksen, yhteistyökumppaneiden sekä rahoitushakemuksen kanssa. Hanke ei siis myönnä rahoitusta vaan auttaa sen hakemisessa esimerkiksi Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmasta. Lue lisää neuvontahankkeen tarjoamasta avusta Ravinnekierrätys ja biokaasu -sivulta.

 

Teksti: Anja Norja ja Teija Järvenpää.

Kuva: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma.