Neuvontaa uusiutuvan energian lupa-asioihin

Olet täällä

tuulivoimalat.

Lupaneuvontaa uusiutuvan energian investoinneille yhdeltä luukulta

  • Neuvontapalvelua sähköisesti Lupaneuvonnan nettisivulla, Luvat ja valvonta- palvelusivulla ja puhelimitse
  • Lupaneuvonnan sähköpostiosoite lupaneuvonta@ely-keskus.fi, puhelinnumero 0295 020 920
  • Neuvontaa uusiutuvan energian tuottamiseen liittyvissä lupa-asioissa
  • Omakotitalojen, maatilojen ja esimerkiksi teollisen mittakaavan uusiutuvan energian lupa-asiat
  • Sähkön, lämmön, biokaasun tai biopolttoaineen tuotantoa uusiutuvista energialähteistä
  • Menettelykäsikirja oheistaa tarvittavista luvista ja menettelyistä
  • Lupakäsittelyille asetettu sitovat käsittelyajat

 

ELY-keskuksen tiedote:

Valtakunnallinen uusiutuvan energian lupaneuvonta on aloittanut toimintansa 30.6.2021.

Kesällä toimintansa aloittanut Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen keskitetty valtakunnallinen yhteyspisteviranomainen tarjoaa lupaneuvontaa uusiutuvan energian tuotantoa suunnitteleville.

Neuvoja uusiutuvan energian lupa-asioihin - sähköisesti ja puhelimitse

Uusiutuvan energian lupaneuvonta neuvoo uusiutuvan energian tuottamiseen liittyvissä lupa-asioissa, sekä valvoo että lupahakemukset käsitellään määräajan sisällä. Lupiin liittyvät kysymykset voivat koskea esimerkiksi omakotitalojen uusiutuvaa energiaa hyödyntäviä lämmitys- tai sähköntuotantojärjestelmiä, maatilojen uusiutuvan energiantuotantoa tai suurten, teollisen mittakaavan uusiutuvaa energiantuotantoa. Uusiutuvan energian tuotanto voi olla sähkön, lämmön, biokaasun tai biopolttoaineen tuotantoa. Uusiutuvan energian lähteitä ovat muun muassa aurinkoenergia, vesivoima, tuulivoima, bioenergia ja maalämpö. Yhteyspisteviranomainen neuvoo uusiutuvan energian lupamenettelyissä, mikä koskee kaikkia uusiutuvan energian tuotantoon tarvittavia lupia (esim. ympäristölupa, rakennuslupa ja lunastuslupa).

Menettelykäsikirjasta ohjeita luvantarpeen arviointiin

Uusiutuvan energian tuotantoon tarvittavista menettelyistä on laadittu viranomaisyhteistyössä kattava menettelykäsikirja. Menettelykäsikirjaan on koottu ohjeistusta uusiutuvan energian hankkeisiin. Ohjeistus koskee niin suurten energiatuotantolaitosten rakentamista tai muutosta kuin pienen mittakaavan yksityishankkeitakin. Käsikirjan avulla voi perehtyä tarvittaviin lupiin ja ilmoituksiin sekä valmistella tarvittavat hakemukset. Käsikirja on kaikkien saatavana uusiutuvan energian lupaneuvonnan verkkosivuilta. Menettelykäsikirja on koottu viranomaisyhteistyöryhmässä, johon kuuluvat Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukseen keskitetty yhteyspisteviranomainen sekä toimivaltaiset viranomaiset ja Kuntaliitto.

Hakemuksille uusi sähköinen asiointikanava

Uusiutuvan energian tuottamisen lupa-asioita voi hoitaa sähköisesti. Sähköisessä Luvat ja valvonta -palvelussa voi hoitaa uusiutuvan energian tuotantoon liittyvää lupa-asiointia yhdessä paikassa. Palvelun kautta voi hakea useiden eri viranomaisten vastuulle kuuluvia lupia ja tehdä ilmoituksia. Palvelussa voi seurata lupa-asioiden käsittelyn etenemistä ja keskustella viestein viranomaisten kanssa. Luvat ja valvonta -palvelun sijaan voi edelleen asioida myös viranomaisten muiden asiointikanavien kautta.

EU-direktiivin mukainen laki taustana

Yhteyspisteviranomaisen perustaminen on osa uuden lain toimeenpanoa. Laki uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyistä ja eräistä muista hallinnollisista menettelyistä (1145/2020) astui voimaan 30.6.2021. Laki on osa EU:n uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämistä koskevan ns. RED II –direktiivin kansallista toimeenpanoa. Lain tavoitteena on jouduttaa uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyitä ja eräitä muita hallinnollisia menettelyitä sekä parantaa menettelyihin liittyvän neuvonnan saatavuutta.

Viranomaisten lupakäsittelyille määräajat

Uusiutuvan energian voimalaitosten eli sähköä tuottavien laitosten lupa- ja hyväksymismenettelyiden enimmäiskestolle on jatkossa sitovat määräajat. Määräaika on yhteinen kaikille luville. Määräaikojen seurantavastuu on yhteyspisteviranomaisella ja noudattamisvelvollisuus muilla viranomaisilla.

Uusiutuvan energian lupaneuvonnan yhteystiedot:

Sähköpostiosoite: lupaneuvonta@ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 0295 020 920

Linkit:

Uusiutuvan energian lupaneuvonnan nettisivu:

www.ely-keskus.fi/web/uusiutuvan-energian-lupaneuvonta/etusivu

Menettelykäsikirja:

https://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B5A31928D-B0C5-4744-A186-7ABA90D28181%7D/168165

Luvat ja valvonta -palvelu:

https://www.suomi.fi/palvelut/verkkoasiointi/luvat-ja-valvonta-palvelu-tyo-ja-elinkeinoministerio/640bb270-ba74-45de-8616-13ce2754b4df

Laki uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyistä ja eräistä muista hallinnollisista menettelyistä (1145/2020):

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20201145

Lisätietoja:

Mari Hakola, mari.hakola @ ely-keskus.fi puh. 0295 027 654

Tiedotteen toimitus  ja kuva: Maarit Kari, Maatalouden ravinteet ja energia käyttöön- hanke