Energiavarat ja hankinta

Olet täällä

Maaseudun energiayrittäjyys -hanke kokoaa julkaisuja ja tietolähteitä uusiutuvasta energiasta ja energiayrittäjyydestä eri alueilta. Mikäli huomaat jonkin tärkeän tai uuden julkaisun puuttuvan, kerrothan siitä meille! Pidätämme oikeuden päivityksiin. 

Sektoreita yhdistäviä katsauksia ja selvityksiä

Hajautetun uusiutuvan energiantuotannon potentiaali, kannattavuus ja tulevaisuuden näkymät Suomessa. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 05/2017

Kestävyys

Hakkuutähteiden korjuu - muuttuuko typen saatavuus? Metsätieteen aikauskirja. 2009. 

Energiapuun korjuun ympäristövaikutukset, tutkimusraportti. Metla. 2008. 

Feedstock Supply Chain CO2-eq Emissions, Metsätehon katsaus nro 38. Metsäteho.fi. 2009. 

Hyvän metsänhoidon suositukset energiapuun korjuuseen ja kasvatukseen. Tapio. 2010. 

Moniulotteinen kestävyyden arviointikehikko puuenergian tuotannolle. Neljän eri puuenergian tuotantoketjun kestävyyden arviointi ja mallinnus. SYKE. 2012. 

Rehuohran elikaariarviointi. VTT. 2000. 

 

Metsä

Metsävaratieto VMI (Valtakunnan metsien inventointi)- tietoja vuodelta 2021 lähtien. Luke

Metsätoimialan aluetaloudellinen vaikuttavuus Etelä-Savossa. Tulevaisuusvisio 2020-luvulla.  LUT

Metsäbiomassan kustannustehokas käyttöPöyry

Tietoa metsistä, metsänhoidosta jne. Metsäkeskus

Metsähakkeen hankinta- ja toimituslogistiikan haasteet ja kehittämistarpeet. VTT tiedotteita 2564. 2010. 

Kokopuun korjuu nuorista metsistä, Metsätehon raportti 193. Metsäteho. 2006. 

Metsäteollisuuden puuperäiset jätteet & Metsäenergiapuu. Kalle Kärhä, Metsäteho, luento. 2009. (pdf 3677 kt) 

Biomassan energiakäyttö. Energiakongressi. 2014. 

Metsäbioenergian saatavuus energiantuotantoon eri markkinatilanteissa. Loppuraportti. Energiateollisuus. 2009. 

Suomen metsiin perustuva hyvinvointi 2015 – Katsaus Suomen metsäalan kehitykseen ja tulevaisuuden vaihtoehtoihin.  Metlan työraportteja 26. Metla. 2006. 

Energiapuun mittaus. Metla. 2008. 

Puupolttoaineiden saatavuus ja käyttö Suomessa vuonna 2020. TEM. 2009. 

Energiapuuta Etelä-Savosta -hanke: Metsänomistajakysely. Metla. 2010.

Energiapuuta Etelä-Savosta: tutkimusraportti. Lappeenrannan teknillinen yliopisto. 2010. 

 

Pelto

Peltobiomassat globaalina energianlähteenä, MTT:n verkkojulkaisu. MTT. 2009. 

Peltobiomassat tulevaisuuden energiaresurssina. MTT Raportti 44. MTT. 2012.

Pelloilta energiaa - opas ruokohelven käyttäjille. Motiva. 2009. 

Biokaasun ja peltoenergian tuotannon ja käytön ympäristövaikutukset. MMM

The Nordic Wood Biorefinery Conferense, NWBC. VTT. 2012.